มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

มาตรฐานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

มาตรฐานเพิ่มเติม…

ระบบประเมินตัวเองออนไลน์ >>

VDO ที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสาร

The saw a net-esr iphone 7 flip case-vuxodb

Personalised iphone x phone case The saw a net Nobody likes to buy auto repair jobs but sometimes auto repairs are a fact of life that you cannot ignore. Your car created to in versace iphone x case a lot of ways to be dummy proof, Which means numerous warning lights that will come on […]

การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม มีหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่ ๑. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ๒. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ๓. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกา่ศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (ครั้งที่ ๑)

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ๊ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) มีหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ ๑. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ๒. สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓. ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกา่ศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง ‪Love En Route ‪‎เส้นทางรัก‬ 2 ความรักทำให้เราออกเดินทาง

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอนต้นแบบระดับอาเซียน (Master Trainer)

และผู้ประเมินต้นแบบระดับอาเซียน (Master Assessor) ในแผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies) และแผนกปฎิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร